Integracja podejścia makroekonomicznego i portfelowego w analizie czynników determinujących przepływy kapitału międzynarodowego

Michał Brzozowski , Paweł Śliwiński , Grzegorz Tchorek

Abstract

The article attempts to systematize potential determinants of international capital flows analyzed in the literature of international finance. The authors recognize that the determinants of capital movements can be determined based on the combined theories of open economy macroeconomic analysis and portfolio theory of capital markets. In the first approach the external and internal factors (push and pull) determining capital flows are the subject of analysis. In the light of the second the flows are determined in the first measure by risk and profitability of assets. The method proposed in the article involves therefore the role of internal and external factors of capital flows assigned to categories derived directly from the theory of portfolio, ie.: profitability, risk, availability of capital and investment.
Author Michał Brzozowski - University of Warsaw (UW)
Michał Brzozowski,,
-
, Paweł Śliwiński (WGM / KFM)
Paweł Śliwiński,,
- Department of International Finance
, Grzegorz Tchorek - Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Tchorek,,
-
Other language title versionsIntegrated macroeconomic and portfolio approach in the analysis of the international capital flows determinants
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No406
Pages127-139
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish przepływy kapitału międzynarodowego, determinanty przepływów kapitałowych, analiza portfelowa.
Keywords in Englishinternational capital flows, determinants of capital flows, portfolio analysis
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto próbę usystematyzowania analizowanych w literaturze potencjalnych czynników determinujących napływ kapitału międzynarodowego. Autorzy uznają, że determinanty przepływu kapitału można określić na podstawie połączonych teorii analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej oraz teorii portfelowej rynków kapitałowych. W przypadku pierwszego podejścia dominuje spojrzenie na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne napływu (push i pull ). W świetle drugiego zaś o przepływach decydują przede wszystkim miary ryzyka i dochodowości aktywów. Metoda zaproponowana w artykule polega zatem na uwzględnieniu roli wewnętrznych i zewnętrznych czynników przepływów kapitałowych przyporządkowanych do kategorii zaczerpniętych bezpośrednio z teorii portfelowych, tj.: dochodowości, ryzyka, dostępności kapitału i barier inwestycyjnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.406.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=31445&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGlobalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?