Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich - wnioski z analizy dokumentów strategicznych

Magdalena Florek , Marta Hereźniak , Anna Augustyn

Abstract

The article discusses the issue of measuring the effectiveness of the strategy of city brands, while attempting to verify the strategic indicators that Polish cities with the rights of a county actually use. Based on the theoretical considerations related to the process of building the city's brand, the authoresses propose an interdisciplinary view of the problem in question using the achievements of marketing and public management. The analyses conducted has enabled the proposal of a categorization of the indicators for measuring the effectiveness of the brand's strategy on the product, result and impact indicators, as well as taking into account the diverse areas in which these indicators may be used. In the empirical layer, the methodology used enabled the systematization of the effectiveness indicators of the strategy, which should be a starting point for further analyses conducted on a larger scale and consequently the proposal of the acceptance of a relatively uniform structure of indicators for measuring the effectiveness of the strategies of the city brand which can be applied in the practice of managing territorial self-government units.
Author Magdalena Florek (WZ / KHiM)
Magdalena Florek,,
- Department of Trade and Marketing
, Marta Hereźniak - Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Marta Hereźniak,,
-
, Anna Augustyn - Uniwersytet w Białymstoku, MNiSW [80]
Anna Augustyn,,
-
Other language title versionsAreas of Measurement of the Effectiveness of City Brand Strategies-Conclusions from the Analysis of Strategic Documents
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (B 11 pkt)
Issue year2017
No10
Pages5-18
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwizerunek miasta, miasto na prawach powiatu, budowanie marki, strategia marki, pomiary
Keywords in Englishcity image, city with county rights, brand building, brand strategy, measurement
Abstract in PolishW artykule autorki omawiają problematykę pomiaru skuteczności strategii marek miast, podejmując próbę weryfikacji wskaźników strategicznych, jakimi w rzeczywistości posługują się polskie miasta na prawach powiatu. Na podstawie rozważań teoretycznych, odnoszących się do procesu budowania marki miasta, autorki proponują interdyscyplinarne ujęcie omawianego problemu, wykorzystując dorobek marketingu i zarządzania publicznego. Prowadzone analizy pozwoliły na zaproponowanie kategoryzacji wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz uwzględnienie różnorodnych obszarów, w których wskaźniki te mogą być wykorzystane. W warstwie empirycznej przyjęta metodyka pozwoliła na usystematyzowanie wskaźników skuteczności strategii, co powinno stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz prowadzonych na większą skalę, a w konsekwencji do zaproponowania względnie jednolitej struktury wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki miasta, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171494110?q=bwmeta1.element.ekon-element-7fdb1240-df12-3e71-8753-fa44441b63d6;0&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 16-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?