Skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej

Agnieszka Sobiech , Maciej Sobiech

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych likwidacji handlowych spółek osobowych (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej). Likwidacja spółki osobowej oznacza proces obejmujący szereg czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zakończenia jej działalności. Pojęcie „likwidacji” w szerokim znaczeniu to wszelkie czynności, które występują w spółce po zajściu zdarzeń będących podstawą rozwiązania spółki (uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, orzeczenie sądu, zajście przyczyn określonych w umowie) aż do jej wykreślenia z rejestru skutkującego utratą bytu prawnego. Celem likwidacji jest zaspokojenie lub zabezpieczenie interesów wierzycieli i podział pozostałej części majątku między wspólników. W ramach czynności likwidacyjnych należy zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek spółki podlega podziałowi między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały kapitałowe. Jeżeli po spłacie udziałów wspólników pozostanie nadwyżka, dzieli się ją między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku, a zatem – w braku odmiennych postanowień umowy – w częściach równych (art. 51 § 1 k.s.h.1). Wszystkie te zdarzenia prawne rodzą określone konsekwencje podatkowe.
Author Agnieszka Sobiech (JM / SP)
Agnieszka Sobiech,,
- Studium Prawa
, Maciej Sobiech
Maciej Sobiech,,
-
Journal seriesDoradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, ISSN 1427-2008, (B 4 pkt)
Issue year2018
No12
Pages44-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspółki osobowe; likwidacja; opodatkowanie
Keywords in Englishpartnerships; liquidation; taxation
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5279
URL https://isp-bisp.pl/resources/html/article/details?id=194128
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 14-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?