Metody wyceny roślinnej produkcji w toku na przykładzie rzepaku - analiza porównawcza

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

Purpose - the aim of paper is to draw attention to the problem of valuation of plant production in progress and present (compared) the two types of valuation - the fair value and historical cost. Design/Methodology/Approach - the implementation of the method was supported by a critical analysis of the literature (Polish and foreign) in the field of biological asset valuation. The empirical research used method of compare and simulation. Findings - valuation of plant production in progress of the fair value adequately reflects the ability of plants to generate future economic benefits. However, both the measurement at fair value and historical cost doesn't reflect the specific risks of agricultural activities. Originality/Value - article draws attention to the key issue of agricultural accounting. The added value of this publication is to compare the commonly used valuation methods of plant production in progress based on valuation 1 hectare plantation rape and to assess the usefulness of selected valuation methods of plant work in progress.
Autor Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuValuation Methods of Plant Production in Progress on the Example of Rape - Comparative Analysis
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr77
Paginacja139-150
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimRachunkowość rolna, Wycena, Analiza porównawcza, Wartość godziwa
Słowa kluczowe w języku angielskimAgricultural accountancy, Valuation, Comparative analysis, Fair value
Streszczenie w języku polskimCel - celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wyceny roślinnej produkcji w toku oraz przedstawienie i porównane dwóch rodzajów wyceny - wyceny według wartości godziwej oraz według kosztu historycznego. Metodologia badania - realizacja celu została wsparta metodą krytycznej analizy literatury (polskiej i zagranicznej) z zakresu wyceny roślinnych aktywów biologicznych. W badaniach empirycznych zastosowano metodę analizy porównawczej oraz metodę symulacji. Wynik - wycena roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w adekwatny sposób odzwierciedla zdolność rośliny do generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. Jednak zarówno wycena według wartości godziwej, jak i według kosztu historycznego nie odzwierciedla ryzyka specyficznego dla prowadzenia działalności rolniczej. Oryginalność/Wartość - artykuł zwraca uwagę na kluczową kwestię rachunkowości rolniczej. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest porównanie powszechnie stosowanych metod wyceny roślinnej produkcji w toku na podstawie symulacji wyceny 1 hektara plantacji rzepaku oraz ocena przydatności wybranych metod wyceny roślinnej produkcji w toku
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeru Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?