Motywy wyboru żywności przez konsumentów soków - badania pilotażowe

Katarzyna Włodarska , Katarzyna Pawlak-Lemańska , Tomasz Górecki , Ewa Sikorska

Abstract

The aim of this study was to evaluate the food choice motives of consumers. Preliminary studies were carried out on a group of 96 consumers of juices based on the Food Choice Questionnaire. It is a tool, which enables the systematic measurement of the importance of diff erent food choices. The confi rmatory (CFA) and exploratory factor analysis (EFA) and hierarchical cluster analysis (HCA) methods were used for analysis of data. The results of factor analysis revealed 12 new groups of factors determining the choice of food. The most important factors infl uencing selection of food were: taste, worth the money and a positive eff ect on external appearance. Using hierarchical cluster analysis three segments of consumer were identifi ed, with different attitudes towards food choices: engaged - enthusiasts of healthy nutrition, indiff erent - not attaching attention to what they eat and practical - focused on the price and availability of products. Segmentation of consumers with similar attitudes towards choice of food can help the producers in precise targeting of marketing messages to a selected group of consumers.
Author Katarzyna Włodarska (WT / KTiAI)
Katarzyna Włodarska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Katarzyna Pawlak-Lemańska (WT / KTiAI)
Katarzyna Pawlak-Lemańska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Tomasz Górecki - Adam Mickiewicz University (UAM)
Tomasz Górecki,,
-
, Ewa Sikorska (WT / KTiAI)
Ewa Sikorska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsFood Choice Motives of Juices' Consumers - Pilot Studies
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2015
Vol38
No4
Pages839-847
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkwestionariusz wyboru żywności, rynek soków, konfi rmacyjna analiza czynnikowa (CFA), eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA), hierarchiczna analiza skupień (HCA)
Keywords in EnglishFood Choice Questionnaire (FCQ), juice market, Confi rmatory Factor Analysis (CFA), Exploratory Factor Analysis (EFA), Hierarchical Cluster Analysis (HCA)
Abstract in PolishCelem badań była ocena motywów wyboru produktów spożywczych przez konsumentów soków. Badania pilotażowe przeprowadzono na grupie 96 konsumentów soków, wykorzystując kwestionariusz wyboru żywności (Food Choice Questionnaire). Narzędzie to umożliwia systematyczny pomiar istotności różnych motywów wyboru żywno- ści. Dla uzyskanych danych przeprowadzono konfi rmacyjną i eksploracyjną analizę czynnikową oraz analizę skupień. Wykorzystując metodę analizy czynnikowej, wyodrębniono 12 grup czynników decydujących o wyborze żywności. Okreś lono czynniki najsilniej wpływające na wybór produktów spożywczych: smak, relację ceny do jakości oraz pozytywny wpływ na wygląd. Wyodrębnione czynniki umożliwiły przeprowadzenie hierarchicznej analizy skupień. Wykazano, że konsumenci ujawniają trzy zasadnicze postawy wobec procesu wyboru żywności. Są wśród nich: zaangażowani - entuzjaści zdrowego żywienia, obojętni - nieprzywiązujący wagi do tego, co jedzą i praktyczni - zwracający uwagę na cenę i dostępność produktów. Wyodrębnienie segmentów konsumentów o zbliżonych postawach decydujących o wyborze żywności może pomóc producentom w precyzyjnym kierowaniu komunikatów marketingowych do wybranej grupy docelowej.
DOIDOI:10.17306/JARD.2015.87
URL http://www.jard.edu.pl/pub/87_4_2015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?