Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych - statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego

Piotr Zmyślony , Natalia Piechota

Abstract

Purpose. (1) Measuring the economic and tourist potential of metropolitan areas recognized as world/global cities; (2) determining the intensity of the relationship between tourism potential and economic potential of these cities; (3) proposing a classification of the world's tourist cities. Method. Multicriterial ranking method based on secondary sources in the form of cities' rankings characterized by their tourist and economic potential; measuring the relationship between their tourism and economic potential using the Pearson correlation coefficient. Findings. The study revealed the ranking of 22 world's tourist cities, led by London, Paris and New York. The strong association between the tourist and economic potential of the cities was confirmed. Research and conclusion limitations. The quality of the sources, limited objectivity of the source selection and the ranking method used; the generalized nature of the results. Practical implications. Practical verification of the descriptive concept of world tourism cities proposed by R. Maitland and P. Newman [2009]; proposing the authors' method of measuring the degree of internationalization of city tourism function. Originality. The paper proposes a ranking of the world's tourist cities and analyses the tourism potential of cities in the context of their economic competitiveness. Type of paper. Theoretical/empirical study.
Author Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony,,
- Department of Tourism
, Natalia Piechota (WGM / KT)
Natalia Piechota ,,
- Department of Tourism
Other language title versionsThe World's Tourist Metropolis in International Cities' Rankings - Statistical Multicriterial Ranking Analysis
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2016
No38
Pages57-79
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishturystyka w mieście, rankingi miast, miasta światowe, miasta globalne, metropolie turystyczne
Keywords in Englishcity tourism, city rankings, world cities, global cities, tourist cities
Abstract in PolishCel. (1) Pomiar potencjału gospodarczego oraz turystycznego metropolii uznawanych za miasta światowe lub miasta globalne; (2) określenie natężenia relacji między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym tych miast; (3) zaproponowanie klasyfikacji metropolii turystycznych świata. Metoda. Wielokryterialna metoda rangowania przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych w formie rankingów miast, charakteryzujących ich potencjał turystyczny oraz gospodarczy. Pomiar związku między potencjałem turystycznym a gospodarczym z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona. Wyniki. Uzyskano ranking 22 metropolii turystycznych świata, na czele którego uplasowały się Londyn, Paryż i Nowy Jork. Potwierdzono silny związek między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym badanych miast. Ograniczenia badań i wnioskowania. Jakość materiału źródłowego, ograniczony obiektywizm metody selekcji materiału źródłowego oraz metody rangowania; uogólniony charakter wyników. Implikacje praktyczne. Aplikatywna weryfikacja opisowej koncepcji miast światowej turystyki (world tourism cities) zaproponowanej przez R. Maitlanda i P. Newmana [2009]. Zaproponowanie własnej metody pomiaru stopnia internacjonalizacji turystycznej miast. Oryginalność pracy. Zaproponowanie pierwszej klasyfikacji metropolii turystycznych świata, analiza potencjału turystycznego miast w kontekście konkurencyjności gospodarczej. Rodzaj pracy. Praca teoretyczno-empiryczna.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_38_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-07-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?