Logika szans i prostych reguł w warunkach przeciążenia informacyjnego menedżerów

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

The article is of conceptual nature. The undertaken problem is effective managerial strategic decisions in specific conditions of information overload in a dynamic environment. The aim of the article is to indicate the scope of the research gap in this field. The basic assumption of considerations is the bounded rationality of managers understood as limited human capabilities in the field of access and information processing. The first part of the article presents the essence of information overload. The next describes the mechanisms of adaptation and heuristic decision making. It was pointed out that in specific situations they may play the role of strategy in organizations. The considerations indicate the importance of the „rational-heuristic” approach, called the logic of simple rules, being an alternative to resource and positional approaches in strategic management. As a result of the analysis, research gaps were identified both in the scope of descriptive and prescriptive research
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsLogic of opportunities and simple rules in the conditions of informational overloading of managers
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No538
Pages424-431
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogika prostych reguł, przeciążenie informacyjne, podejmowanie decyzji strategicznych
Keywords in Englishlogic of simple rules, information overload, making strategic decisions
Abstract in PolishArtykuł ma charakter koncepcyjny. Podjętym problemem jest podejmowanie efektywnych menedżerskich decyzji strategicznych w specyficznych warunkach przeciążenia informacyjnego w dynamicznym otoczeniu. Celem artykułu jest wskazanie luki badawczej z tego zakresu. Podstawowym założeniem rozważań jest ograniczona racjonalność menedżerów rozumiana jako ograniczone zdolności człowieka w zakresie dostępu i przetwarzania informacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę przeciążenia informacyjnego. W kolejnej opisano mechanizmy adaptacyjne i heurystyczne podejmowanie decyzji. Wskazano, że w określonych sytuacjach mogą one odgrywać rolę strategii w organizacjach. W rozważaniach wskazano znaczenie podejścia „racjonalno-heurystycznego”, zwanego logiką prostych reguł, będącego alternatywą wobec podejść zasobowego i pozycyjnego w zarządzaniu strategicznym. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano luki badawcze zarówno w zakresie badań deskryptywnych, jak i preskryptywnych
DOIDOI:10.15611/pn.2018.538.34
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117083/edition/63217
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?