Political rents in the European Union’s agriculture

Bazyli Czyżewski , Agnieszka Brelik

Abstract

Occurrence of land rents in modern agriculture of the EU is confirmed by the long-lasting upward trend in agricultural land prices. However, a question arises whether these rents are differential ones, linked with a different productivity of agricultural land, absolute ones in the classical sense, or political rents in the meaning of the public choice theory? The objectives of the article are mainly theoretical. The authors made an attempt at verifying the concept of land rent formulated on the basis of studies carried out in Poland. This time, the scope of research includes a cross-section of all agricultural structures of the EU. According to the above-mentioned concept, the source of a modern land rent is higher expected productivity of capital in agriculture than in its market environment. This phenomenon is often justified by paying political rents within the CAP. Is it really the case? The conducted research answers i.a. the question: in which countries and agricultural structures the possible difference of the abovementioned capital productivity is the biggest and to what extent it results from political rents or other factors?
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), MNiSW [80]
Agnieszka Brelik,,
-
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol18
No2
Pages191-203
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrenta gruntowa, renta polityczna, rolnictwo, WPR UE
Keywords in Englishand rent, political rent, agriculture, CAP of the UE, sustainable development
Abstract in PolishWystępowanie rent gruntowych we współczesnym rolnictwie UE potwierdza wieloletni rosnący trend cen ziemi rolniczej. Nasuwa się jednak pytanie, czy są to przede wszystkim renty różniczkowe związane z różną wydajnością gruntów rolnych, czy renty absolutne w klasycznym rozumieniu, czy też renty polityczne w ujęciu teorii wyboru publicznego? Cele artykułu mają przede wszystkim wymiar teoriopoznawczy. Podjęto w nim próbę weryfi kacji koncepcji renty gruntowej, którą sformułowano na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Tym razem jednak zakres badań obejmuje pełen przekrój struktur agrarnych UE. Według wspomnianej koncepcji źródłem współczesnej renty gruntowej jest wyższa oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie niż w jego otoczeniu rynkowym. Często tłumaczy się to zjawisko wypłacaniem rent politycznych w ramach WPR. Czy tak jest w istocie ? Przeprowadzone badania odpowiadają m.in. na pytanie w jakich krajach i strukturach agrarnych ewentualna różnica wspomnianej produktywności kapitału jest największa i na ile wynika to z rent politycznych, a na ile z innych czynników?
DOIDOI:10.2478/manment-2014-0051
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?