Use of Chosen Discrimination Models in the Assessment of Bankruptcy Risk in Meat Processing Enterprises

Anna Zielińska-Chmielewska

Abstract

The aim of the study is to assess the financial situation from the point of view of the bankruptcy risk of selected meat processing enterprises in Poland, such as: PKM Duda S.A., Indykpol S.A., Pamapol S.A. and Tarczyński S.A. For the analysis, 750 financial data were collected, by means of which five financial variables in the first model, four variables - in the second, the fourth and the fifth model and six variables in the second model, were generated. The main criteria for the selection of the companies for testing were: carrying out the main business in the area of meat processing (companies belonging to group 15.11 according to the PKD classification), legal status: limited liability company or joint stock company, which employs more than 50 people, and the availability of financial data. The analysis shows that all surveyed meat industry companies were in a very good financial situation. In 2008-2009 and 2012-2013 the most difficult financial situation and, consequently, the greatest threat of bankruptcy, was faced by Pamapol S.A. Extremely sensitive to the deteriorating situation of surveyed companies, and thus to the most common threat of bankruptcy, proved to be: D. Wierzby model (for all companies), in 2009 and Pamapol S.A. (in 2008) and D. Hadasik model (Pamapol S.A. in the years 2008-2009).
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsZastosowanie wybranych modeli dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2015
No2 (36)
Pages363-370
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish upadłość przedsiębiorstwa, analiza dyskryminacyjna, prognozowanie zagrożenia upadłością, ocena kondycji fi nansowej, przetwórstwo mięsne, Polska
Keywords in English bankruptcy, discrimination analysis, prognosis of bankruptcy risk, assessment of enterprise’s fi nancial condition, meat processing, Poland
Abstract in PolishUpadłość przedsiębiorstw stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Jedną ze skutecznych metod prognozowania upadłości przedsiębiorstw jest analiza dyskryminacyjna. Celem badań przedstawionych w artykule jest ocena sytuacji finansowej z punktu widzenia zagrożenia upadłością wybranych przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, takich jak: PKM Duda S.A., Indykpol S.A., Pamapol S.A., Tarczyński S.A. przy zastosowaniu polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Do analizy zebrano 750 źródłowych danych finansowych czterech spółek, przy użyciu których wygenerowano pięć zmiennych finansowych w pierwszym modelu, cztery zmienne w modelu drugim, czwartym i piątym oraz sześć zmiennych w drugim modelu. Podstawowym kryterium doboru jednostek do badań była: produkcja mięsa i wyrobów z mięsa (przynależność przedsiębiorstw do grupy 15.11 według PKD) oraz forma prawna: spółka akcyjna zatrudniająca powyżej 50 osób, ciągłość danych finansowych w badanym okresie. Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie analizowane przedsiębiorstwa były w bardzo dobrej sytuacji finansowej. W latach 2008-2009 i 2012-2013 najtrudniejszą sytuacją finansową, a w konsekwencji największym zagrożeniem upadłością była obciążona spółka Pamapol S.A. Niezwykle wrażliwym na pogarszającą się sytuację Pamapol S.A. był: model D. Wierzby i model D. Hadasik (w latach 2008-2009), a także model INE PAN 7 (w 2008 roku).
DOIDOI:10.17306/JARD.2015.39
URL http://www.jard.edu.pl/pub/24_2_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?