Ocena klasyfikacji pozycyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego według stanu ich kondycji finansowej w ujęciu dynamicznym

Anna Zielińska-Chmielewska , Tomasz Strózik

Abstract

The aim of this article was to carry out positional classification of the largest meat processing enterprises in Poland, according to the state of their financial condition in the three-year time horizon. The financial data such as: the annual balance sheets, profit and loss accounts as well as cash flow units available in the MP B were used. The study shows that differences in the size, scale and structure of the enterprises significantly affect their financial condition. To complete the procedure the use of cross-classification metadata was required in order to take into account the dynamics of the diagnostic variables affecting the financial condition of the state of the surveyed companies, as well as diminish the loss of information in the process of classification. Both realized classification procedure and smaller information loss have a significant impact on the obtainable efficiency of the analyzed enterprises. In addition, a higher level and scale of meat production companies can be used to justify a higher exposure to the risk of their business. The results of the analysis indicate the need for further work in this area.
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
, Tomasz Strózik (WT / KKG)
Tomasz Strózik,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsAssessment of the Positional Classification of Chosen Meat Processing Enterprises According to the State of their Financial Condition - a Dynamic Approach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No402
Pages 397-408
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishAnaliza finansowa, Rynek mięsny, Klasyfikacja pozycyjna
Keywords in EnglishFinancial analysis, Meat market, Positional classification
Abstract in PolishCelem artykułu było przeprowadzenie pozycyjnej klasyfikacji największych zakładów przetwórstwa mięsnego w Polsce dla identyfikacji i oceny zróżnicowania ich kondycji finansowej w 3-letnim horyzoncie czasowym. Do analizy wykorzystano dane finansowe z rocznych bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych badanych jednostek dostępnych w MP B w okresie od 20XA-20XB.Przeprowadzona procedura klasyfikacyjna wymagała zastosowania przekrojowych metadanych, dzięki którym możliwe było uwzględnienie dynamiki zmiennych diagnostycznych wpływających na stan kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw, a także umniejszyło straty informacji w procesie klasyfikacyjnym. Zarówno zrealizowana procedura klasyfikacyjna, jak i mniejsze straty informacyjne mają istotny wpływ na uzyskiwaną efektywność działania badanych podmiotów. Ponadto wyższy poziom i skala produkcji spółek mięsnych mogą być uzasadnieniem wyższej ekspozycji na ryzyko prowadzonej przez nich działalności. Wyniki analizy wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.402.38
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-20)
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?