Poziom i dynamika wydajności pracy oraz jej zróżnicowanie w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2011

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper is an attempt to analyze the level, dynamic and diversity of labor productivity in EU regions in 2000-2011. Labor productivity is computed as a ratio of regional Gross Domestic Product in purchasing power parity (PPP) and the employment level in analyzed regions. Conducted research indicated that in analyzed period the level and dynamic of labor productivity have shown significant changes. Wherein, these changes should be regarded as positive. Conducted analysis showed also the presence of a substantial and systematic decline of labor productivity diversity between EU regions (the only exception was 2010). Constant level of diversity observed within regions from EU15 countries mean that the observed decrease had to result from a significant decline of diversity between the regions belonging to the old and new EU Member States.
Author Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz,,
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Level, Dynamic and Diversity of Labor Productivity Case of EU Regions in 2000-2011
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No46/1
Pages11-24
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwydajność pracy, zróżnicowanie wydajności pracy
Keywords in Englishlabor productivity, diversity of labor productivity
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest analiza poziomu i dynamiki oraz zróżnicowania wydajności pracy w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2011. Wydajność ta została wyznaczona jako iloraz regionalnego Produktu Krajowego Brutto wyrażonego parytetem siły nabywczej oraz wielkości zatrudnienia w regionach UE. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie poziom i dynamika wydajności pracy ulegały istotnym zmianom, które należy ocenić raczej pozytywnie. Stwierdzono ponadto występowanie (wyjątek stanowił jedynie rok 2010) istotnego zmniejszania się zróżnicowania poziomów wydajności pracy między analizowanymi regionami UE. Stała skala zróżnicowania w grupie regionów należących do państw UE15 oznacza natomiast, że spadek poziomu zróżnicowania wynikał z istotnego zmniejszenia się dysproporcji wydajności pracy między regionami należącymi do starych i nowych państw członkowskich UE.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.46/1-01
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3208/10216.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?