Intention to continue professional work after reaching retirement age and its determinants

Iwona Olejnik

Abstract

In recent years, discussions concerning retirement age have focused mainly on its extension. The rise of interest in this issue is caused by demographic changes and the resulting problems faced by the system of retirement provision. Apart from increasing retirement pension premiums or decreasing the replacement rate, regular extending the retirement age is one of the ways of balancing the difference between the proceeds from premiums and the obligation to pay pensions. In view of the above, the aim of this article is to specify the factors influencing the intention to continue professional work after reaching retirement age (these intentions are measured by means of expectations towards the amount of money acquired for work continued in retirement). These determinants were identified by comparing the results obtained by means of two methods: linear regression and logistic regression. The article includes the results of representative survey studies carried out in 2014 in Poland on a randomised sample of 1163 households. The results of the study suggest that the determinants of the continuation of professional work after reaching retirement age include, in particular: age, education, occupation, household status, state of health, the perceived “proper age” to start saving up additionally for retirement and relations with children. The article was written within the research project by National Science Centre “Saving Practices and Financial Pension Security in Households – Determinants, Attitudes, Models” (No. UMO2012/05/B/HS4/04183).
Author Iwona Olejnik (WZ / KBRiU)
Iwona Olejnik,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsZamiary kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty
Journal seriesEkonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3866, e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (56)
Pages28-41
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwiek emerytalny, zachowania konsumentów, regresja liniowa i logistyczna
Keywords in Englishretirement age, consumer behaviour, linear and logistic regression
Abstract in PolishW ostatnich latach dyskusje dotyczące wieku emerytalnego koncentrują się przede wszystkim wokół jego wysokości oraz wprowadzanych zmian. Jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania tym zagadnieniem są zmiany demograficzne i wynikające z nich problemy systemu zabezpieczenia emerytalnego. Systematyczne podnoszenie wieku emerytalnego jest, obok wzrostu składki emerytalnej lub obniżenia stopy zastąpienia, jednym ze sposobów zrównoważenia wpływów między składkami a zobowiązaniami z tytułu wypłat świadczeń emerytalnych. W związku z powyższym celem artykułu jest określenie czynników, które wpływają na zamiary kontynuacji pracy zawodowej w przyszłości – nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Determinanty te określone zostały przez porównanie wyników dwóch metod: regresji liniowej i logistycznej. W artykule wykorzystane zostały wyniki reprezentatywnych badań ankietowych przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie losowej 1163 osób w 2014 roku. Wyniki badań wskazują, że determinantami kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego są przede wszystkim: wiek, wykształcenie, zawód, status gospodarstwa domowego, stan zdrowia, postrzegany wiek, w którym należy rozpocząć dodatkowo oszczędzać na zabezpieczenie emerytalne, oraz ocena relacji z dziećmi.
DOIDOI:10.15611/ekt.2017.2.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39654
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?