O Bazie Wiedzy

Baza Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zawiera informacje o dorobku naukowym (publikacyjnym i pozapublikacyjnym) pracowników i doktorantów UEP.

Zasady tworzenia i wprowadzania danych do Bazy Wiedzy UEP reguluje Zarządzenie Rektora UEP nr 72/2018.

Baza działa na oprogramowaniu OMEGA-PSIR, powstałym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT.

Baza ma wbudowany mechanizm formalnej oceny publikacji naukowych, opracowany na podstawie rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punktacja nadawana jest w sposób automatyczny, zgodnie z obowiązującymi aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa.

Pracownicy i doktoranci UEP zobowiązani są do zgłaszania informacji o swoim dorobku naukowym nie później niż w terminie 30 dni od momentu dowiedzenia się o ukazaniu się publikacji, uzyskaniu osiągnięcia lub zakończeniu wydarzenia. Zgłaszanie informacji odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza intranetowego.

Zgłaszane informacje wprowadzane są do Bazy Wiedzy UEP przez uprawnionych redaktorów.

Redaktorzy podejmują decyzję o rejestracji i zakwalifikowaniu zgłoszonej publikacji, osiągnięcia lub aktywności do określonej kategorii w Bazie Wiedzy UEP.

Redaktorzy wprowadzają dane do Bazy Wiedzy UEP na podstawie oryginału, kserokopii lub skanu publikacji, potwierdzenia aktywności lub osiągnięcia. Redaktorzy są zobowiązani do weryfikacji, klasyfikacji i wprowadzania danych w sposób jednolity, spójny i jednoznaczny.

Jednostkami odpowiedzialnymi za wprowadzanie danych do Bazy Wiedzy UEP są:

  1. Biblioteka Główna – dane dotyczące dorobku publikacyjnego;
  2. Dział Spraw Pracowniczych – dane dotyczące nagród (o zasięgu krajowym lub międzynarodowym), dane dotyczące awansów (w szczególności uzyskane stopnie i tytuły naukowe);
  3. Biuro Pozyskiwania Funduszy – dane dotyczące projektów administracyjnych, organizacyjnych, zarządczych i dydaktycznych;
  4. Dział Badań Naukowych – dane dotyczące projektów naukowych, dane dotyczące zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów, dane dotyczące aktywności zawodowych, w szczególności uczestnictw, członkostw i przewodniczeń;
  5. Dział Współpracy z Zagranicą – dane dotyczące stypendiów, staży zagranicznych i wykładów na zaproszenie zagranicznych instytucji naukowych, administracyjnych i przemysłowych.

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem wybranych danych z Bazy Osiągnięć UEP do Bazy Wiedzy UEP.

Do Bazy Wiedzy UEP zostaną wprowadzone informacje o publikacjach wydanych od 2013 roku.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?